Umowa abonencka

Umowa Abonencka
na świadczenie przedpłaconych Usług telewizyjnych Nr {contract_number}

zawarta dnia {signature_date}, pomiędzy:

Horyzont Media S.A.z siedzibą w Katowicach przy ul. Kolistej 25 (40-486 Katowice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000790021, NIP: 9542806224, REGON: 383935159, RPT: 12671, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 zł, reprezentowaną przez Dawid Szwugiera, zwaną dalej „Dostawcą Usług“,

a „Abonentem“:

Imię i nazwisko {cust_full_name}
Adres zamieszkania {cust_city} {cust_postal_code} {cust_street}
PESEL {cust_pid}
Adres e-mail {cust_email}
Telefon kontaktowy {cust_phone}

łącznie zwani „Stronami“, a każdy z osobna „Stroną“, o następującej treści:

§1
 1. Na podstawie Umowy Dostawca Usług zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta usługi telewizyjnej:
  • w ramach oferty (promocji) {promo_name}
  • w pakiecie {tv_package_name}
 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Dostawca Usług nie udziela w związku z Umową ulgi.
 3. Z tytułu świadczenia Usługi na warunkach promocyjnych Dostawcy Usług przysługuje Opłata abonamentowa w wysokości: {subs_price}.
 4. Dostęp do Panelu Abonenta w platformie telewizyjnej OVIGO; identyfikator: {contract_number}
§2
 1. Abonent zawiera Umowę w zakresie wynikającym z Umowy, Regulaminu oraz Cennika świadczenia usług telewizyjnych, a także Regulaminu i Cennika Promocji w przypadku zawarcia umowy na warunkach promocyjnych.
 2. Opłata abonamentowa obejmuje:
  1. możliwość nieprzerwanego przez okres obowiązywania Umowy, korzystania z Usługi, poprzez dostęp do platformy telewizyjnej OVIGO wedle parametrów przypisanych do danej Usługi, wybranej przez Abonenta,
  2. usługę konserwacji oraz usuwania awarii i usterek,
  3. obsługę serwisową z pomocą systemu zgłoszeń w sieci Internet (iBOK) oraz kontaktu telefonicznego.
 3. Strony mogą rozszerzyć zakres świadczonych Usług, w tym w szczególności zmienić Pakiet usług na wyższy, dokupić inny Pakiet usług lub rozszerzyć Umowę o Usługę kolejnego rodzaju.
 4. Dostawca Usług zobowiązuje się uruchomić usługę w terminie do 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
§3
 1. Dostawca Usług zobowiązuje się do dostarczania Abonentowi Usług określonych w Umowie oraz do świadczenia usług dodatkowych określonych w Regulaminie.
 2. Abonent zobowiązuje się do uiszczania comiesięcznych opłat zgodnie z niniejszą Umową, Cennikiem Usług oraz Regulaminem oraz wykonania innych zobowiązań wynikających z Umowy i przepisów prawa.
 3. Abonent zobowiązany jest uiszczać płatności w formie przedpłaconej (pre-paid). Płatność dokonywana będzie każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, poprzez pobranie opłaty z rachunku bankowego na podstawie przekazanych danych kary kredytowej lub debetowej. Abonent może również dokonać opłaty abonamentowej samodzielnie poprzez jedną z form akceptowanych przez Dostawcę Usług.
§4
 1. Abonent może wnioskować o zmianę wybranego pakietu usług telewizyjnych za pomocą udostępnionego mu konta w platformie telewizyjnej OVIGO. Zmiana pakietu następuję od następnego okresu rozliczeniowego.
 2. Dostawca Usług doręcza na piśmie Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, Regulaminu lub Cennika, chyba że Abonent, który udostępnił adres poczty elektronicznej i wyraził zgodę dostarczania treści każdej proponowanej zmiany warunków, na wskazany przez niego adres e-mail. Doręczenie następuje z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem treści zmian w życie, z pouczeniem Abonenta o prawie do wypowiedzenia Umowy, w przypadku niezaakceptowania tych zmian. Treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu i Cennika Dostawca Usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej.
 3. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Regulaminu lub Cennika wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powoduje obniżenie cen Usług, bądź dodanie nowej Usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE – Dostawca Usług podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE.
 4. Abonent, najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany treści Umowy, Regulaminu lub Cennika, wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej w ust. 1 i 2 – może złożyć Dostawcy Usług oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji tych zmian. Brak oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmian Umowy, Cennika lub Regulaminu w trybie z ust. 1 i 2, Umowa ulega rozwiązaniu wraz z końcem okresu rozliczeniowego.
 5. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków umowy wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, Dostawca Usług zamiast trybu informowania o zmianach określonego w ust. 1 powyżej, publikuje na swojej stronie internetowej informacje o:
  1. zmianie Umowy, Regulaminu lub Cennika, terminie ich wprowadzenia, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub warunków uwzględniających tę zmianę
  2. prawie wypowiedzenia Umowy przez Abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian;
 6. Dostawca Usług niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości poprzez publikację na swojej stronie internetowej informacje o zmianie zawartej w umowie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Dostawcy Usług. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy.
 7. Każdej ze Stron przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, gdy druga Strona narusza jej istotne warunki i nie zaprzestanie ich naruszania w terminie wskazanym w wezwaniu do ich usunięcia, zaś Regulamin nie zawiera w tym zakresie postanowień szczególnych. Zapis zdania pierwszego dotyczy w szczególności uprawnienia Abonenta w przypadku, gdy świadczone Usługi nie spełniają warunków jakościowych, podanych w Regulaminie.
 8. Dostawca Usług jest uprawniony do rozwiązania Umowy, na zasadach określonych w ust. 7 w przypadku, gdy Abonent:
  1. ingeruje w Sieć,
  2. dokonuje nieuprawnionych zmian w Sprzęcie lub Sieci,
  3. umożliwia osobom trzecim korzystanie z Usług bądź Sprzętu, w tym w szczególności poza Lokalem lub za wynagrodzeniem,
  4. uzyskuje, przy wykorzystaniu Usług, w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dostęp do danych znajdujących się w posiadaniu osób trzecich,
  5. rozpowszechnia przy wykorzystaniu Usług przekazy szkodliwe lub niepożądane,
  6. korzysta z Sieci w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
  7. wywołuje zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci (w tym również poprzez przyłączenie do Sieci urządzeń telekomunikacyjnych wywołujących takie zakłócenia),
  8. uniemożliwia innym podmiotom korzystanie z Sieci zgodne z przepisami,
  9. przy wykorzystaniu Usług podejmuje działania naruszające przepisy prawa,
  10. nie udziela Dostawcy Usług dostępu do Sprzętu lub Sieci, w tym do zakończenia sieci, celem jej konserwacji, regulacji, naprawy lub modernizacji.
 9. Dostawca Usług może wypowiedzieć Umowę również w przypadku braku możliwości świadczenia Usług z przyczyn od niego niezależnych.
 10. Strony mogą wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie umowy przez Dostawcę Usług wymaga wskazania ważnej przyczyny. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej.
 11. Umowa wygasa w przypadku:
  1. utraty przez Dostawcę Usług zdolności do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, za wyjątkiem usług nie stanowiących usług telekomunikacyjnych,
  2. śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną, o ile jego prawa i obowiązki nie zostaną przejęte przez małżonka zmarłego Abonenta, zamieszkującego w Lokalu. Małżonek zgodnie z obowiązującymi przepisami może być wówczas uznany za Stronę Umowy,
  3. rozwiązania, likwidacji itp. Dostawcy Usług lub Abonenta niebędącego osobą fizyczną,
 12. Z uwagi na to, że świadczona przez Dostawca Usług na rzecz Abonenta Usługa stanowi usługę przedpłaconą, w przypadku braku zapewnienia na rachunku bankowych kwoty odpowiadającej wysokości opłaty abonamentowej lub braku dokonania przez Abonenta płatności samodzielnie, następuje automatyczne zawieszanie świadczenia Usług. Dostawca Usług dwukrotnie, w dwóch następujących po sobie dniach roboczych ponowi próbę pobrania środków z rachunku bankowego Abonenta. Odblokowanie usługi następuje wraz ze skutecznym pobraniem środków z rachunku bankowego Abonenta lub w przypadku samodzielnego dokonania płatności przez Abonenta.
 13. Wygaśnięcie Umowy powoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Abonenta.
Horyzont Media S.A.
40-486 Katowice, ul. Kolista 25
NIP: PL9542806224
REGON: 383935159
KRS: 0000790021 SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRS
Kapitał zakładowy 400 000 zł, opłacony w całości
§5
 1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, postanowienia, których przedmiotem są:
  1. sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje Usługi;
  2. sposób dokonywania płatności;
  3. ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi przez Dostawcę Usług Urządzeń Końcowych, o ile zostały one wprowadzone przez Dostawcę Usług lub na jego zlecenie;
  4. dane dotyczące funkcjonalności świadczonej Usługi obejmujące informacje, m.in.: czy zapewniane są połączenia z numerami alarmowymi, czy gromadzone są dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie, o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych, o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji, o procedurach wprowadzonych przez Dostawcę usług w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych usług, o działaniach, jakie Dostawca Usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług;
  5. dane dotyczące jakości Usług (w tym dane dotyczące minimalnych, zwykle dostępnych, maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych, w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości usług, w tym czas wstępnego przyłączenia, a także inne parametry jakości usług, jeżeli zostały określone przez Prezesa UKE;
  6. zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą;
  7. zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty określony w umowie poziom jakości świadczonej usługi, w tym poziom prędkości pobierania i wysyłania danych;
  8. zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;
  9. informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;
  10. sposób uzyskania informacji o aktualnym Cenniku Usług oraz kosztach usług serwisowych;
  11. zasady umieszczenia danych Abonenta w spisie abonentów w przypadku Umowy dotyczącej świadczenia usług głosowych;
  12. sposób przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych;
  13. wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania Umowy, w tym warunki zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić,
  14. informację o tym, w jaki sposób środki zarządzania ruchem stosowane przez tego Dostawcę Usług mogłyby wpłynąć na jakość usług dostępu do Internetu, prywatność abonentów i ochronę jego danych osobowych,
  15. wyjaśnienie, w jaki sposób limity ilości danych, prędkość oraz inne parametry jakości usług mogą w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do Internetu, a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług,
  16. p) wyjaśnienie, w jaki sposób którekolwiek usługi, inne niż usługi dostępu do Internetu, z których korzysta użytkownik końcowy, mogłyby w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do Internetu świadczone na rzecz tego użytkownika końcowego, zostały określone w Regulaminie świadczenia Usług Telewizyjnych, który stanowi integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a treścią Umowy w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia Umowy.
 3. Abonent zobowiązany jest poinformować Dostawcę Usług o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania.
 4. Wyrażenia określone w Umowie, a rozpoczynające się dużą literą mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.
 5. Integralną częścią Umowy jest:
  1. Regulamin Świadczenia Usług Telewizyjnych;
  2. Cennik;
  3. Informacja konsumencka.
 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Dawid Szwugier