Aneks do umowy abonenckiej

        

Aneks do Umowy Abonenckiej

na świadczenie przedpłaconych Usług telewizyjnych Nr {contract_number}

zawarty dnia {signature_date}, pomiędzy:

Horyzont Media S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kolistej 25 (40-486 Katowice) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000790021, NIP: 9542806224, REGON: 383935159, RPT: 12671, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 zł, reprezentowaną przez Dawid Szwugiera, zwaną dalej „Dostawcą Usług”,

a ,,Abonentem”:

Imię i nazwisko

{cust_full_name}

Adres zamieszkania

{cust_postal_code}, {cust_city}, {cust_street}

PESEL

{cust_pid}

Adres e-mail

{cust_email}

Telefon kontaktowy

{cust_phone}

łącznie zwani ,,Stronami”, a każdy z osobna ,,Stroną”, o następującej treści:

 1. Na podstawie Umowy Dostawca Usług zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta usługi / usług dodatkowych:

Pakiet/pakiety Usług

{tv_package_name}

Oferta promocyjna

{promo_name}

Opłata abonamentowa

{subs_price}

Okres obowiązywania Umowy

Czas nieokreślony

Identyfikator Abonenta

{cust_id}

 1. Niniejszy Aneks odnosi się do regulacji zawartych we wcześniej zawartej Umowie Abonenckiej na świadczenie przedpłaconych Usług telewizyjnych (Umowa), REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEWIZYJNYCH PRZEZ HORYZONT MEDIA S.A. z dnia 01.12.2019 roku (Regulamin) oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych platformy OVIGO z dnia 01.12.2019 roku (Cennik), a także Regulaminu i Cennika Promocji w przypadku zawarcia umowy na warunkach promocyjnych.
 2. Strony mogą rozszerzyć zakres świadczonych Usług, w tym w szczególności zmienić Pakiet usług na wyższy, dokupić inny Pakiet usług lub rozszerzyć Umowę o Usługę kolejnego rodzaju.
 1. Dostawca Usług zobowiązuje się uruchomić usługę w terminie do 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.  
 1. Dostawca Usług zobowiązuje się do dostarczania Abonentowi Usług określonych w Aneksie, Umowie oraz do świadczenia usług dodatkowych określonych w Regulaminie.
 2. Abonent zobowiązuje się do uiszczania comiesięcznych opłat zgodnie z niniejszym Aneksem, Umową,  Cennikiem Usług oraz Regulaminem oraz wykonania innych zobowiązań wynikających z Umowy i przepisów prawa.
 1. Aneks do Umowy wchodzi w życie w dniu jego podpisania.
 2. Integralną częścią Aneksu są:
 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEWIZYJNYCH PRZEZ HORYZONT MEDIA S.A.;
 2. Umowa Abonencka na świadczenie przedpłaconych Usług telewizyjnych
 3. Cennik Usług Telekomunikacyjnych platformy OVIGO
 4. INFORMACJA KONSUMENCKA HORYZONT MEDIA S.A.